Program rada Ministarstva zdravstva u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je svojim strateškim ciljevima, usmjereno na prevenciju i unapređivanje zdravstvenog stanja stanovništva, osiguranje veće dostupnosti i efikasnije zdravstvene zaštite te osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za Tuzlanski kanton.
U oblasti prevencije i unaprjeđenja zdravstvenog stanja stanovništva, Ministarstvo zdravstva će u 2015. godini realizovati preventivne programe rane dijagnostike (karcinoma dojke, karcinoma grlića maternice, kolorektalnog karcinoma i karcinoma kože), dok će u cilju osiguranja veće dostupnosti i efikasnije zdravstvene zaštite, Ministarstvo provoditi aktivnosti na stvaranju osnovnih preduslova za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.
Provoditi će se i aktivnosti na daljem razvoju JZU UKC Tuzla, a Ministarstvo će u 2015. godini, u skladu sa svojim nadležnostima raditi na aktivnostima koje će doprinijeti očuvanju statusa Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla, kako ova zdravstvena ustanova ne bi stekla status kantonalne bolnice, što bi imalo negativan utjecaj na ovu ustanovu.
U okviru projekta jačanja zdravstvenog sektora - HSEP Ministarstvo će u 2015. godini poduzimati aktivnosti na jačanju primarne zdravstvene zaštite kroz intenzivniju implementaciju porodične medicine i reorganizaciju domova zdravlja, a posebna pažnja bit će posvećena jačanju vještina timova porodične medicine kroz dodatnu obuku iz porodične medicine, nastavak programa specijalizacije iz porodične medicine, kao i podršku u akademskom razvoju osoblja edukativnih centara porodične medicine. Uz obuku, nastaviti će se i aktivnosti adaptacije i opremanja ambulanti porodične medicine. U 2015. godini Ministarstvo će sprovoditi aktivnosti na izgradnji informacijskog i komunikacijskog sistema u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona, kojim se osigurava sigurno i dugotrajno funkcionisanje, fleksibilnost i učinkovitost, te na organizaciji rada mrtvozorničke službe na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna