Demantij povodom priloga emitovanog u emisiji „Federacija danas"

U prilogu emitovanom u emisiji „Federacija danas" 8.12.2015. godine autor priloga proziva Vladu Tuzlanskog kantona da „štedi na najugroženijim kategorijama stanovništva." U prilogu se također kaže da je: "Djeci uzrasta od 6 do 15 godina koja žive u teškoj socijalnoj situaciji na području TK ukinuto obavezno zdravstveno osiguranje", a sve to kako bi se ostvarile uštede u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Autor priloga maliciozno navodi:"Pored toga što su za komad hljeba prinuđeni prositi na ulici zbog nebrige vlasti, djeci uzrasta od 6 do 15 godina koja nisu u mogućnosti pohađati školu Vlada TK ukinula je i pravo na zdravstvenu zaštitu." Ovim se gledaoci indirektno navode na zaključak da su sva djeca u navedenoj dobi koja ne pohađaju nastavu prinuđena da prose na ulici.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak oštro demantuje netačne navode iz priloga.
Naime, posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom izvršeno je usklađivanje odredbi ovog Zakona sa odredbama federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Federalni Zakon decidno navodi za koju kategoriju osoba će tijelo uprave kantona, mjerodavno za poslove socijalne i dječije zaštite, osigurati zdravstveno osiguranje. To su djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana po drugom osnovu, kao i za osobe nakon navršenih 65. godina života koje nisu osigurane po drugom osnovu. S druge strane tijelo uprave mjerodavno za obrazovanje osigurat će zdravstveno osiguranje za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu.
S obzirom na to da se radi o „starijem" zakonu koji je nametnuo obavezu usklađivanja kantonalnih akata sa odredbama federalnog Zakona, resorno Ministarstvo nije imalo drugog izbora nego prilagoditi svoja zakonska rješenja višem, federalnom propisu. Istu prilagodbu moraju raditi i drugi kantoni u FBiH ali je tu činjenicu autor priloga previdio predstavljajući samo Ministarstvo i Vladu TK u negativnom svjetlu.
Prema odredbama federalnog Zakona, da bi sva djeca bila zdravstveno osigurana dovoljno je da redovno pohađaju osnovnu školu, sa napomenom da je osnovno obrazovanje obavezno, i ta djeca će biti osigurana preko Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta TK.
Ukoliko su u pojedinačnim slučajevima iz određenih razloga djeca ipak spriječena da pohađaju nastavni proces, ta djeca ne ostaju bez zdravstvene zaštite budući da Vlada Tuzlanskog kantona svake godine iz budžeta izdvaja više od 1.800.000,00 KM za zdravstvene usluge neosiguranih lica. Tako ni jedna osoba, bez obzira što nema zdravstveno osiguranje, ne ostaje bez zdravstvene zaštite što dovoljno govori o socijalnoj osjetljivosti Vlade TK i resornog ministarstva.
Pogrešnom i malicioznom interpretacijom obmanjuje se javnost te produbljuje ionako teška situacija.
Zbog toga vas molimo da ispravku navoda objavite u prvom narednom izdanju magazina „Federacija danas".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna