REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PROGRAM SUBVENCIONISANJA REDOVNE KAMATE NA KREDITE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PODUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012 GODINU

Program subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012 godinu ( u daljem tekstu Program) donesen je na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 2. Stav. 1. tačka 2. Ugovora o komisionim poslovima broj:0771-14-20064/11 od 29. 09. 2011. godine zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.Javni poziv za odabir kandidata za subvencioniranje redovne kamate na kredite u skladu sa Programom je bio otvoren dva mjeseca od 21.09.2012. do 21.11.2012. godine.

Realizacija Programa je imala za cilji da doprinese ostvarivanju zacrtanih strateških programa Vlade Tuzlanskog kantona: jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrta, stvaranja povoljnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva, unapređenje usluga i kvaliteta trgovine, povećanje obima poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača.

U skladu sa ciljevima Programa definirani su, objavljeni i primjenjeni slijedeći kriteriji za ocjenu prispjelih aplikacija: povećanje broja radnika, održanje postojećeg broja radnika,ukupan broj radnika, udio prihoda od izvoza u ukupnom prihodu i povrat na aktivu (ROA). Na ovaj javni poziv je apliciralo 74 aplikanta sa ukupno 411 aplikacija što govori o velikom interesu za ovakav vid podrške privrednom sektoru.

Definisani prag (65 bodova) je zadovoljilo 25 aplikanata sa 138 podnesenih aplikacija, čija je ukupna vrijednost Ugovora za kredite koji zadovoljavaju uslove za subvenciju redovne kamate na kredite iznosi 23.903.634,71 KM. Iznos dodijeljenih sredstava za subvenciju kamate iz Programa za subvencioniranje kamate na redovne kredite je 298.598,48KM.

Firme koje bi bile podržane ovim program zapošljavaju 1.707 radnika, i u 2011. i 2012. godini su zaposlile 507 novih radnika. Rang lista aplikanata kojima je odobrena subvencija kamate po ovom Programu.

R.br

Korisnik

Sjedište firme

Ukupan broj bodova

1

Ramex doo Kladanj

Kladanj

           110   

2

Montingenergetika doo Tuzla

Tuzla

           100   

3

Škrebo doo Doboj Istok

Doboj Istok

              98   

4

Helioplast doo Gračanica

Gračanica

              95   

5

Vead Trans,  Gojakovići

Gojakovići

              90   

6

Polo Junior Kalesija

Kalesija

              88   

7

Sezix-kompani doo Živinice

Živinice

              87   

8

Beat BH doo Živinice

Živinice

              85   

9

Izgradnja doo Teočak

Teočak

              85   

10

Unitrans doo Kladanj

Kladanj

              80   

11

Bark-Trans doo Kladanj

Kladanj

              78   

12

Kurtić -Company doo Živinice

Živinice

              76   

13

SE-SARAJKA DOO ŽIVINICE

Živinice

              76   

14

Trenica-Prom Brijesnica Mala

Brijesnica Mala

              76   

15

Kovgrad, Gradačac

Gradačac

              75   

16

Pivara dd Tuzla

Tuzla

              75   

17

Tist doo Živinice

Živinice

              74   

18

Hypomarket doo Srebrenik

Srebrenik

              73   

19

Jezero-Promet doo Kladanj

Kladanj

              73   

20

Robni Terminal doo Tuzla

Tuzla

              72   

21

Transkop doo Tuzla

Tuzla

              71   

22

Ingram doo Srebrenik

Srebrenik

              70   

23

MEDŽ EXPORT IMPORT DOO TUZLA

Tuzla

              69   

24

Roading doo Gračanica

Gračanica

              67   

25

Variplast doo Gračanica

Gračanica

              65   


Odjeljenje za informisanje 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna